Close
Book your reservation

Massage & Coaching

06 133 98 561

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Time for You Massage & Coaching staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel Maastricht onder nummer KvK nummer 14096673

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Artikel 3 Werkgebied

3.1 Time for You Massage & Coaching praktiseert massagetechnieken waar diploma’s en certificaten voor zijn behaald. De massages zijn geen medische behandeling. Bij medische klachten dient klant met zijn/haar behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling bij Time for You Massage & Coaching te ondergaan. Bij twijfel kan ondergetekende u verzoeken om goedkeuring van uw behandelend arts vooraleer een behandeling ingepland wordt.
Time for You Massage verleent geen erotische massages. Aanvraag daaromtrent wordt niet op prijs gesteld. Time for You Massage behoudt zich het recht voor om een cliënt van behandeling uit te sluiten.
3.2 Contra indicaties. Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, vooraf aan elke massage, een korte intake afgenomen worden.
3.3 Absolute contra indicaties: koorts, griep, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaat ziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antidepressiva, antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting en (voorgenomen) zwangerschap.
3.4 Relatieve contra indicaties: open wonden, zwangerschap in de eerste drie maanden, ontstekingen, traumatische aandoeningen en spataderen. Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol en drugs uitgesloten.

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven

4.1 De bij de coaching sessies, massage behandelingen, cursus(sen), trainingen en producten genoemde prijs is in euro’s, zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
4.3 Time for You Massage & Coaching kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven op de website. Aan de inschrijving van een klant kunnen nadere (betalings)voorwaarden worden gesteld.
5.2 Voor een cursus of training hanteert Time for You Massage & Coaching een beleid van vooruit betalen. Bij betaling in termijnen geldt vooruit betaling voor in elk geval het eerste termijn.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud en studiemateriaal berust bij Time for You Massage & Coaching of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of in gebruik geving aan derden van (delen van) de cursusinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Time for You Massage & Coaching of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Artikel 7. Aanmelding en annulering

6.1 Aanmeldingen dan wel mondeling of per mail zijn definitief en bindend, je bent dus ook ten allen tijde verplicht om het bedrag te betalen. Bij tussentijdse annulering of voor aanvang van de opleiding, cursus, retraite is er geen mogelijkheid om je geld terug te krijgen. Je hebt wel de mogelijkheid om in de volgende opleiding of cursus weer in te stromen. Dit geldt ook voor losse trainingen en workshops. Dit geldt niet voor de retraites.
6.2 Bij annulering van consulten binnen 48 uur wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Bij annuleringen binnen 24 uur breng ik 100% in rekening.

Artikel 8 – Niet-tijdige betaling

8.1 De cliënt is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Time for You Massage & Coaching zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 5 werkdagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
8.2 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Time for You Massage & Coaching gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke en gerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente.
8.3 Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op termijnbetalingen en is het gehele bedrag ineens vorderbaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Deelname aan behandelingen bij Time for You Massage & Coaching is geheel voor eigen risico van de ontvanger. Time for You Massage & Coaching kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit door Lichaamswerker/Coach verleende diensten.
9.2 Time for You Massage & Coaching is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van klant en derden en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Time for You Massage & Coaching tegen alle aanspraken van derden terzake. Ook is zij medisch niet verantwoordelijk voor eventuele schade; fysiek, emotioneel of mentaal. De klant komt altijd op eigen verantwoordelijkheid. Time for You Massage & Coaching zal nooit zeggen dat een klant moet stoppen met reguliere medicatie, doet een klant dit wel dan is dat haar of zijn eigen verantwoordelijkheid.

Artikel 10. Massage cadeaubon

De cadeaubon kan alleen voor massagediensten worden ingewisseld bij Time for You Massage. De geldigheid van de cadeaubon en de behandelkaart is 6 maanden na uitgifte. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid

Door clienten/ cursisten verstrekte informatie wordt door Time for You Massage & Coaching, diens collega’s en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Time for You Massage & Coaching conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 12. Overmacht

Time for You Massage & Coaching heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Time for You Massage & Coaching gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1 1.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© Time for You Massage & Coaching – Algemene voorwaarden